Do lần đầu anh ghé CRETA.VN - nên em hỏi anh 1 câu hỏi để xác nhận anh là thợ nhé!

Câu số: {{count+1}}/{{max_question}}

Thời gian

{{parseInt(counter/(max_timeout/100))}}%

Cảm ơn anh đã trả lời